Geschiedenis "Het Verenigingsgebouw" (De Deining)

Schermafbeelding 2017 06 16 om 14.22.32Sinds 1921 was het Verenigingsgebouw (aan de Tuinstraatstoep in Krimpen aan den IJssel) het gebouw van de ‘rooie familie’. Door de Fabriekarbeidersbond en de Algemene Metaalbedrijfsbond (ANMB) werd toen in samenwerking met de SDAP en de Coöperatie een voormalige koeienstal verbouwd tot gemeenschapscentrum voor de socialistische zuil. De muziekvereniging Kunst en Strijd en de zangvereniging de Stem des Volks hielden er hun jaarlijkse uitvoeringen. De SDAP (later de PvdA) hield daar de politieke bijeenkomsten. Het was dé plek van de 1 mei-bijeenkomsten.
De jongerenvereniging AJC (later Jonge Strijd) kwam er bijeen. De (FNV) vakbonden hielden er niet alleen hun vergaderingen en kaderbijeenkomsten, maar ook de sinterklaasvieringen voor de kinderen van hun leden. In de jaren zestig nam mede onder invloed van de toenemende welvaart het familiegevoel af. De ontzuiling zette door, niet alleen in Krimpen maar in heel Nederland. De verandering van naam van ‘Verenigingsgebouw’ (voorheen: Vereen-Gebouw) naar de “Deining” is in dit opzicht welhaast symbolisch te noemen. Het gebouw kreeg ook de functie van plaatselijke bioscoop: elk weekend een nieuwe film en regelmatig veranderede de Deining in een discotheek (TopPop discoshow). In latere jaren is de Deining weer in gebruik geweest door diverse (muziek)verenigingen en als laatste is de Deinig in gebruik geweest als sociëteit voor Oud-Krimpen. Op dit moment is de Deining in particuliere handen.
(bron: eigen tekst & historischekringkrimpen & Wandeling: Oud-Krimpen)

Doelstelling "Stichting Het Verenigingsgebouw"

dedeining logo
"Stichting Het Verenigingsgebouw" heeft ten doel de in bezit zijnde financiele middelen te beleggen op basis van een defensief beleggingsprofiel. Jaarlijks wordt een deel van het uit de belegging voortgekomen rendement toegevoegd aan het vermogen, dit om het vermogen naar de toekomst toe waardevast te houden, en wordt een deel gebruikt om de jaarlijkse stichtingskosten te betalen. Het overgebleven rendement wordt verstrekt aan in Krimpen aan den IJssel gevestigde verenigingen met een algemene openbare grondslag.

In Krimpen aan den IJssel gevestigde verenigingen met een openbare algemene grondslag kunnen via deze website een onderbouwd/beargumenteerd projectgerelateerd verzoek doen om een financiele gift. Als aan een vereniging een gift is verstrekt kan deze vereniging de komende 3 jaar (voorbeeld: in 2018 is een gift verstrekt, het eerste moment daarna dat deze vereniging wederom om een gift kan verzoeken is 2021) geen aanvraag doen voor nog een gift, dit om andere verenigingen de kans te geven om ook een gift te krijgen. Als er in enig jaar uit beleggingen geen rendement is behaald kunnen er dat jaar geen verzoeken worden ingediend. Om de uitkeringen over de verenigingen te verspreiden kunnen verenigingen die in enig jaar een gift hebben ontvangen de twee opeen volgende jaren geen verzoek indienen. Tevens kan naar wens van het bestuur van "Stichting Het Verenigingsgebouw" random worden bepaald om verenigingen of andere organisaties met een nuttig en algemeen kenmerk (bijvoorbeeld een stichting) en zonder winstoogmerk in Krimpen aan de IJssel een gift te verstrekken.

Het bestuur van "Stichting Het Verenigingsgebouw" zal regelmatig uit de verzoeken bepalen welke vereniging een gift zal ontvangen en wat de hoogte van de gift is. Over de door het bestuur van "Stichting Het Verenigigingsgebouw" genomen besluiten kan geen bezwaar worden gemaakt. De algemene stelregel is dat het bestuur geen geld aan een vereniging verstrekt maar de factuur (deels of geheel) aan de leverancier betaald waarvoor met het verzoek doet voor een gift.

Breng uw stichting onder de aandacht bij het bestuur

Stichtingen kunnen geen verzoek indienen voor een gift omdat onze stichting uitsluitend is opgericht t.b.v. verenigingen in Krimpen aan den IJssel. Stichtingen kunnen zich echter wel onder de aandacht brengen bij het bestuur van Stichting het Verenigingsgebouw. Via dit formulier kunt u dit doen. Het bestuur kan zelfstandig bepalen of aan een stichting een gift verstrekt zal worden.

Verzoek om een gift (Verenigingen)

Via dit formulier kunt u een verzoek doen tot het verkrijgen van een gift. Vul het formulier volledig in, voeg alle vereiste (o.a. verenigingsstatuten) toe, vermeld een valide argumentatie en klik op de verzendknop. Het bestuur zal via deze website publiceren aan welke vereniging een gift is verstrekt/toegezegd. Zie hiervoor het onderdeel verstrekte giften.

Website en vormgeving: iFred Responsive Websites & Webdesign (geheel HTML5 en CSS3) Copyright © 2017